Grilled avocado with cilantro-jalapeño vinaigrette